•  

Enternet

Следно
Пред
Детали

Enternet е компанија основана во 2008 година која нуди услуги за продажба и одржување на фискални електронски уреди, нефискални уреди, фискални системи и нивна придружна опрема за територијата на Република К осово.

Во својата широко распротранета мрежа, Enternet има седум центри во повеќе градови во Косово (Приштина, Призрен, Пеќ, Митровица, Феризај, Ѓаковица и Гњилане).

Во периодот од март 2010 година до март 2016 година, Enternet дејствува како генерален дистрибутер на Gekos, кој во тоа време е лиценциран оператор, а од март 2016 година до денес Enternet е овластен оператор и сам врши увоз, продажба и одржување на фискални електронски уреди и системи.