•  
Lëvizni poshtë

PËR NE

Ne vazhdojmë, Së bashku dhe më të fortë

Kush jemi ne

Tashmë 30 vjet jemi sinonim për lider të tregut dhe punës me trende të mëdha botërore, inovacione dhe standarde gjerësisht në tregjet në Maqedoni, Shqipëri, Kosovë. Të udhëhequr nga ambiciet për lëvizje të reja biznesi dhe nga dëshira që të pushtohen sa më shumë tregje dhe klientë, e zgjeruam domenin e punës në më shumë segmente, dhe atë në mënyrën kronologjike si vijon:

01.

Values

T’i mbajmë dhe t’i përforcojmë në mënyrë plotësuese të gjitha ato vlera në të cilat kemi punuar me mundim në vitet e kaluara, si shtyllë themelore e suksesit tonë. Vlerat që i çmojmë edhe në mënyrë interne (të brendshme) edhe ndaj palëve tona të interesuara janë pjesë e trashëgimisë familjare dhe janë thellë të inkorporuara në çdo segment të punës sonë.
Frymëzojmë përparim, lidership dhe sipërmarrje nëpërmjet respektimit të traditës, punës transparente dhe dorëzimit të cilësisë së lartë, duke ndërtuar partneritete të bazuara në besim, respekt të ndërsjellë dhe zhvillim të bizneseve.
Qëllimi ynë nuk është vetëm që t’i mbajmë dhe të kujdesemi për këto vlera, por edhe t’i përmirësojmë këto vlera, së bashku.

0
Punonjësit
0
Të ardhurat vjetore
0
Hapësirë depoje
0
Flota
02.

Mission and Vision

Misioni

Ta vazhdojmë traditën e investimit në resurse cilësore njerëzore, implementim të standardeve më të larta botërore në punën dhe në zgjerimin e vazhdueshëm të bizneseve duke i zhvendosur kufijtë e së pamundurës nëpërmjet kohezionit dhe ecjes së përbashkët si një familje.

Vizioni

Si kompani e re holding me portofol të larmishëm (shumëllojshëm) të aktiviteteve, vizioni ynë është që ta mbajmë pozicionin e liderit në segmente të ndryshme të biznesit duke mundësuar cilësi dhe shërbim të lartë për klientët tanë, nëpërmjet ndjekjes së trendeve botërore, aplikimit të modeleve të reja të biznesit dhe nëpërmjet inovacioneve, në mënyrë të vazhdueshme duke e zmadhuar vlerën të cilën e dorëzojmë tek palët tona të interesuara.

03.

Industries

SHPËRNDARJE
PASURIA E PALUAJTSHME
MYKRIQYRJE
04.