•  
Lëvizni poshtë

Kulturë korporative

Grupacioni Maliqi dhe të gjithë të punësuarit që janë pjesë e këtij tregimi janë shumë të përkushtuar në plotësimin e misionit dhe vizionit dhe udhëhiqen sipas vlerave të krijuara gjatë plotësimit të qëllimeve dhe pranë vetë procesit që çon drejt tyre. Krijojmë vlera plotësuese për palët tona të interesuara dhe për bashkësinë, të udhëhequr nga motivimi dhe këmbëngulja. Përdorim teknologjitë dhe veglat më të reja për qëndrueshmërinë dhe standardet e larta të biznesit. Besojmë fort se të gjitha kompanitë tona dhe stafi i të punësuarve së bashku mund të dorëzojnë më shumë, në mënyrë më efikase dhe më të suksesshme, duke fituar njohuri dhe aftësi njëri nga tjetri, duke u avancuar në mënyrë të ndërsjellë dhe duke u dhënë mundësi të gjithëve në mënyrë të barabartë të marrin pjesë në dhënien e ideve dhe në krijimin e mundësive të reja të biznesit.

01.

Bordi i Drejtoreve

ALBAN MALIQI

ALTIN MALIQI

REZEARTA MALIQI

02.

Struktura e kompanisë

03.