•  
Scroll down

Our latest
News

The best bartenders in Macedonia were competing at the Four Restaurant

The best bartenders in Macedonia were competing at the Four Restaurant

In the beautiful ambiance of restaurant Four, part of Parkland Hospitality Group, the 13th state championship of bartenders was held, organized by the Association of Bartenders of Macedonia, in which twenty bartenders and one barmaid participated. The motto of the championship was “Be the best Bartender in Macedonia and create the cocktail of the year”.

The competition in the classic preparation of cocktails was won by Petar Stavreski, who will represent Macedonia at the World Championship of Bartenders in Varadero, Cuba from November 4 to 9 this year.

This year, for the first time, the Giffard Bartender Cup competition was held as a novelty. The winner, Nikola Conevski, will be part of the Bar Convent in Berlin in October 2022.
The drinks that were used to prepare cocktails were from the world-famous brands of the Diageo group – Johnnie Walker, Smirnoff, Gordons, Tanqueray, Baileys, etc., then the most popular brand for syrups and liqueurs among the bartenders in the world – Giffard and other brands from the list of drinks at the state championship of bartenders.
The championship was held under the auspices of Gemak Trade.

_________________________________

Во прекрасниот амбиент на ресторанот Four, дел од Parkland Hospitality Group се одржa 13-то државно првенство на бармени, во организација на Здружението на бармени на Македонија, во кој учествуваа дваесет бармени и една барменка. Мото на првенството беше „Биди најдобриот Бармен во Македонија и креирај го коктелот на годината“.


На натпреварот во класичнo подготвување на коктели, победи Петар Ставрески, кој ќе ја претставува Македонија на Светското Првенство на Бармени во Варадеро, Куба од 4 до 9 Ноември годинава.


Оваа година за првпат како новина се одржа и напреварувањето Giffard Bartender Cup. А победникот Никола Цоневски, ќе биде дел од Bar Convent во Берлин во октомври 2022 година.
Се употребуваа пијалоци за подготовка на коктелите од најпознатите светски брендови на групацијата Diageo – Johnnie Walker, Smirnoff, Gordons, Tanqueray, Baileys, итн, потоа најпопуларниот бренд за сирупи и ликери меѓу бармените во светот- Giffard и останати брендови од листата на пијалоци од спонзорите на државно првенство на бармени.
Првенството се одржa под покровителство на Гемак Трејд.

_____________________________________

Në ambientin e mrekullueshëm të restorantit Four, pjesë e Grupacionit Parkland Hospitality Group u mbajt kampionati i 13-të Shtetëror i Bartenderëve,e organizuar nga Shoqata e Baristëve të Maqedonisë, në të cilën morën pjesë njëzet banakierë dhe një banakiere. Motoja e kampionatit ishte “Bëhu barmeni më i mirë në Maqedoni dhe krijo koktejin e vitit”.

Në garrimin e përgatitjes së koktejeve klasik në Maqedoni fitues ishte Petar Stavreski, i cili do ta përfaqson Maqedoninë në Kupën Botërore të Barmenëve në Varadero, Kuba prej 4-9 nëntor këtë vit.

Këtë vit,si risi, për herë u mbajt gara e Kupës Giffard Bartender.Fituesi Nikola Conevski, dotë jetë pjesë e Konventës në Berlin në tetor 2022.

U përdorën pije për përgatitjen e koktejeve nga markat më të njohura botërore të grupacionit Diageo-Johny Walker,Smirnoff, Gordons, Tanqueray, Bailey,etj., pastaj marka më popullore e shurupeve dhe likerëve mes baristëve në botën e Giffard dhe markat tjera në listën e pijeve nga sponzorët shtetërorë të barmenëve.

Kampionati mbahet nën patronazhin e Gemak Trade.

Leave a Reply

01.